1. Osnovni podatki o katalogu
 2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
 3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
 4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
 5. Stroškovnik o posredovanju in ponovni uporabi IJZ

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Šolski center Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec

Sedež: Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec

Ustanovitelj: Republika Slovenija

Direktorica: mag. Gabrijela Kotnik

Ravnatelj Srednje šole Slovenj Gradec in Muta: Bernard Kresnik, univ. dipl. ekon.

Ravnatelj Srednje zdravstvene šole: Blaž Šušel, univ. dipl. psih.

Ravnatelj Gimnazije: mag. Stane Berzelak

V. d. ravnatelice Višje strokovne šole: mag. Janja Razgoršek

Odgovorna uradna oseba: mag. Gabrijela Kotnik

Datum prve objave kataloga: Avgust 2006

Datum zadnje spremembe: Maj 2018

Druge oblike kataloga: Katalog je v tiskani obliki dostopen v tajništvu zavoda vsak delovni dan od 08:00 – 14:00.

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Opis delovnega področja organa:

Delovno področje je določeno v Sklepu o ustanovitvi javnega vzojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Slovenj Gradec z dne 2. 8. 2012 in sicer:
 • Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
 • Srednješolsko splošno izobraževanje
 • Srednje strokovno izobraževanje
 • Višje strokovno izobraževanje
 • Dejavnost knjižnic

 

Druge dejavnosti, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, oziroma jih lahko opravlja, se opravljajo z namenom racionalne rabe znanja in premoženja, ki ga zavod uporablja, v obsegu, dovoljenim z zakonom.
Organigram organa: –

 

2.b Seznam notranjih organizacijskih enot

Zavod skladno s Sklepom o ustanovitvi sestavljajo sledeče enote:

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojne za posredovanje informacij

Kontaktna uradna oseba: mag. Gabrijela Kotnik

 • Tel: 02 884 65 00
 • Fax: 02 884 65 06
 • Naslov: Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec
 • E-mail: tajnistvo@sc-sg.si

 

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja organa ter predlogov predpisov

Zakonodaja na področju šolstva in športa je objavljena na:

Opomba: Pri dostopu do predpisov na spletnih mestih, ki jih objavljajo državni organi RS gre za informacijo o elektronskem dostopu do spletnih mest in ne odškodninsko ali kako drugače ne jamčimo za vsebino objavljenih besedil.

Predpisi lokalnih skupnosti: /

Predpisi EU: /

 

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov: http://www.dz-rs.si/

 

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

 • Letni delovni načrt
 • Letno poročilo
 • Finančni načrt
 • Strateški načrt VSŠ

 

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ: Zavod vodi postopke skladno s splošnim upravnim postopkom.

 

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:

 • evidenca prijavljenih kandidatov za vpis
 • vpisani dijaki posamezne šole
 • seznam vpisanih v maturitetni tečaj in izobraževanje odraslih
 • evidenca o dijakih, ki so opravili maturo, poklicno maturo in zaključni izpit
 • osebni listi
 • matilnčne knjige
 • evidenca o gibalnih sposobnostih
 • zapisniki o izpitih
 • evidenca obravnavanih dijakov v svetovalni službi
 • evidenca o preverjanju in ocenjevanju znanja
 • evidenca o izdanih dokumentih o končni izobrazbi

 

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij:

 • Hišni red in šolska pravila
 • Vpis v izobraževanje odraslih
 • Svetovalna služba o vpisnih postopkih
Druge informacije javnega značaja so dostopne na spletni strani Šolskega centra Slovenj Gradec.

 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Informacije javnega značaja opredeljuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja ( ZDIJZ- UPB; Uradni list RS 96/2005), ki v 4. členu določa, da je informacija javnega značaja tista, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelala sam, v sodelovanju z drugim organom, ali ga pridobil od drugih oseb.

Informacije javnega značaja so prosto dostopne prosilcem, razen tistih informacij, za katere organ na podlagi 6.člena ZDIJZ zavrne dostop.

Dostop do informacij javnega značaja se izvaja po postopku, ki ga določajo sledeči predpisi:

 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ –UPB Uradni list RS 96/2005)
 • Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS 76/2005)

Katalog je dostopen na spletnem naslovu Šolski center Slovenj Gradec: Katalog informacij javnega značaja

Dostop do informacij javnega značaja je zagotovljen preko svetovnega spleta.

Zahteva za vpogled v zahtevano informacijo se lahko posreduje ustno v času uradnih tajništva, to je vsak delavnik od 08:00 do 14:00 ali pisno na naslov naveden v 1. točki kataloga.

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami je zagotovljen skladno s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Prosilcu se posredovanje informacij javnega značaja zaračuna skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS 76/2005)

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:
 • vpisni pogoji